Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

TECHNICKÉ SLUŽBY spol. s r.o. Lipany

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
16 075 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
8 667 €
54 %
93 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
8 667 €
100 %
100 %
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
5 800 €
67 %
2 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 867 €
33 %
4 %
Obežný majetok
7 408 €
46 %
7 %
Pohľadávky spolu
4 846 €
65 %
43 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
4 846 €
65 %
42 %
Pohľadávky z obchodného styku
4 827 €
65 %
21 %
Poskytnuté prevádzkové preddavky
19 €
0 %
0 %
Finančné účty súčet
1 897 €
26 %
45 %
Peniaze a účty v bankách spolu
1 897 €
26 %
1 %
Zásoby súčet
665 €
9 %
12 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby