Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
412 497 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
279 055 €
68 %
84 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
279 055 €
100 %
99 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
104 070 €
37 %
7 %
Stavby
103 567 €
37 %
75 %
Pozemky
41 578 €
15 %
10 %
Dopravné prostriedky
19 239 €
7 %
1 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
10 600 €
4 %
5 %
Obežný majetok
133 443 €
32 %
16 %
Finančné účty súčet
81 009 €
61 %
46 %
Bankové účty
80 895 €
61 %
45 %
Ceniny
114 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
49 395 €
37 %
41 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
49 395 €
37 %
41 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
48 168 €
36 %
11 %
Ostatné pohľadávky
879 €
1 %
13 %
Iné pohľadávky
347 €
0 %
1 %
Zásoby súčet
3 039 €
2 %
13 %
Materiál
2 895 €
2 %
11 %
Zvieratá
144 €
0 %
0 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby