Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
459 232 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
285 344 €
62 %
84 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
285 344 €
100 %
99 %
Stavby
107 505 €
38 %
75 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
102 957 €
36 %
5 %
Dopravné prostriedky
61 724 €
22 %
1 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
10 905 €
4 %
7 %
Pozemky
2 253 €
1 %
10 %
Obežný majetok
169 453 €
37 %
16 %
Finančné účty súčet
81 769 €
48 %
46 %
Bankové účty
81 624 €
48 %
45 %
Ceniny
145 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
75 844 €
45 %
13 %
Materiál
75 844 €
45 %
11 %
Pohľadávky spolu
11 839 €
7 %
41 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
11 839 €
7 %
41 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
11 839 €
7 %
11 %
Časové rozlíšenie súčet
4 436 €
1 %
0 %
Náklady budúcich období
4 436 €
100 %
66 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby