Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
38 503 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Obežný majetok
33 343 €
87 %
16 %
Finančné účty súčet
30 142 €
90 %
46 %
Bankové účty
30 121 €
90 %
45 %
Ceniny
21 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
2 280 €
7 %
41 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
2 280 €
7 %
41 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
2 239 €
7 %
11 %
Ostatné pohľadávky
41 €
0 %
13 %
Zásoby súčet
921 €
3 %
13 %
Materiál
921 €
3 %
11 %
Neobežný majetok
4 777 €
12 %
84 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
4 777 €
100 %
99 %
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
4 228 €
89 %
1 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
549 €
11 %
7 %
Časové rozlíšenie súčet
384 €
1 %
0 %
Náklady budúcich období
384 €
100 %
66 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby