Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
1 441 239 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
1 309 284 €
91 %
84 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
1 309 284 €
100 %
99 %
Stavby
1 096 315 €
84 %
75 %
Pozemky
195 709 €
15 %
10 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
9 734 €
1 %
7 %
Dopravné prostriedky
7 525 €
1 %
1 %
Obežný majetok
131 620 €
9 %
16 %
Finančné účty súčet
74 170 €
56 %
46 %
Bankové účty
74 148 €
56 %
45 %
Ceniny
22 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
47 630 €
36 %
41 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
47 630 €
36 %
41 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
47 630 €
36 %
11 %
Zásoby súčet
9 821 €
7 %
13 %
Materiál
9 821 €
7 %
11 %
Časové rozlíšenie súčet
335 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
335 €
100 %
66 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby