Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

TERMÁL s.r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
15 555 064 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
15 057 361 €
97 %
93 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
15 041 592 €
100 %
100 %
Stavby
12 453 515 €
83 %
61 %
Pozemky
1 752 959 €
12 %
16 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
811 261 €
5 %
3 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
23 857 €
0 %
4 %
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
15 769 €
0 %
0 %
Softvér
15 769 €
0 %
0 %
Obežný majetok
485 191 €
3 %
7 %
Finančné účty súčet
411 124 €
85 %
84 %
Bankové účty
349 280 €
72 %
81 %
Peniaze
61 844 €
13 %
1 %
Pohľadávky spolu
47 820 €
10 %
12 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
24 778 €
5 %
11 %
Pohľadávky z obchodného styku
13 912 €
3 %
4 %
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
13 912 €
3 %
4 %
Daňové pohľadávky a dotácie
7 413 €
2 %
1 %
Iné pohľadávky
3 453 €
1 %
1 %
Dlhodobé pohľadávky súčet
23 042 €
5 %
1 %
Odložená daňová pohľadávka
23 042 €
5 %
0 %
Zásoby súčet
26 247 €
5 %
4 %
Materiál
14 768 €
3 %
2 %
Tovar
11 470 €
2 %
1 %
Poskytnuté preddavky na zásoby
9 €
0 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
12 512 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období krátkodobé
12 512 €
100 %
20 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby