Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola, Komenského 6, Spišské Vlachy

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
989 256 €
Neobežný majetok
862 175 €
Obežný majetok
126 808 €
Časové rozlíšenie súčet
274 €
Pasíva
989 256 €
Vlastné imanie
9 732 €
Záväzky celkom
494 350 €
Časové rozlíšenie súčet
485 174 €
Výnosy
1 072 472 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
94 243 €
Výnosy z finančnej činnosti
65 €
Náklady
1 068 379 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 037 621 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
30 758 €
Zisk
4 094 €
Daň z príjmov
12 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
4 082 €
Príjmy197,2 tis. €
Granty a transfery
51,0 %
Nedaňové príjmy
49,0 %
Základná škola, Komenského 6, Spišské Vlachy
priemer odvetvia*
Výdavky1,2 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
48,8 %
Tovary a služby
19,4 %
Poistné a príspevok do poisťovní
17,7 %
Kapitálové výdavky
12,8 %
Bežné transfery
1,3 %
Základná škola, Komenského 6, Spišské Vlachy
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Komenského 6
Obec:05361 Spišské Vlachy
Okres:Spišská Nová Ves
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Spišské Vlachy
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:35543931
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.4.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby