Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

DOMBYT Čadca

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
10 903 171 €
Neobežný majetok
10 469 401 €
Obežný majetok
431 321 €
Časové rozlíšenie súčet
2 449 €
Pasíva
10 903 171 €
Vlastné imanie
-103 525 €
Záväzky celkom
11 006 696 €
Výnosy
480 034 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
26 741 €
Výnosy z finančnej činnosti
453 293 €
Náklady
532 197 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
523 055 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
9 142 €
Zisk
-52 164 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-52 164 €
Príjmy308,1 tis. €
Granty a transfery
91,4 %
Nedaňové príjmy
8,6 %
DOMBYT Čadca
priemer odvetvia*
Výdavky366,5 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
42,8 %
Tovary a služby
35,1 %
Poistné a príspevok do poisťovní
16,3 %
Bežné transfery
4,6 %
Kapitálové výdavky
1,2 %
DOMBYT Čadca
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:U Kyzka 751
Obec:02204 Čadca
Okres:Čadca
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Čadca
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:35658312
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:25.10.1994
SK NACE:68 200 Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností
Odvetvie:Činnosti v oblasti nehnuteľností

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby