Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
449 672 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Obežný majetok
234 030 €
52 %
12 %
Pohľadávky spolu
143 611 €
61 %
46 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
143 611 €
61 %
36 %
Pohľadávky z obchodného styku
143 611 €
61 %
20 %
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
143 611 €
61 %
20 %
Finančné účty súčet
90 252 €
39 %
50 %
Bankové účty
88 971 €
38 %
49 %
Peniaze
1 281 €
1 %
0 %
Zásoby súčet
167 €
0 %
4 %
Tovar
167 €
0 %
3 %
Neobežný majetok
218 937 €
49 %
88 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
218 937 €
100 %
100 %
Stavby
198 905 €
91 %
70 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
19 154 €
9 %
5 %
Pozemky
878 €
0 %
10 %
Časové rozlíšenie súčet
-3 295 €
-1 %
0 %
Náklady budúcich období krátkodobé
3 174 €
-96 %
19 %
Príjmy budúcich období krátkodobé
-6 469 €
196 %
76 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby