Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola Janka Francisciho Rimavského Hnúšťa

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
101 196 €
Neobežný majetok
30 428 €
Obežný majetok
70 333 €
Časové rozlíšenie súčet
435 €
Pasíva
101 196 €
Záväzky celkom
100 033 €
Časové rozlíšenie súčet
1 163 €
Výnosy
1 398 562 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
123 552 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 275 010 €
Náklady
1 398 562 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 273 237 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
125 325 €
Príjmy154,7 tis. €
Nedaňové príjmy
50,7 %
Granty a transfery
47,4 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
1,9 %
Základná škola Janka Francisciho Rimavského Hnúšťa
priemer odvetvia*
Výdavky1,2 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
56,2 %
Tovary a služby
21,8 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,1 %
Bežné transfery
1,3 %
Kapitálové výdavky
0,6 %
Základná škola Janka Francisciho Rimavského Hnúšťa
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Nábrežie Rimavy 457
Obec:98101 Hnúšťa
Okres:Rimavská Sobota
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Hnúšťa
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:35991755
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.7.2000
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby