Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
1 518 843 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
1 341 001 €
88 %
88 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
1 341 001 €
100 %
100 %
Stavby
1 227 994 €
92 %
70 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
62 364 €
5 %
3 %
Pozemky
50 643 €
4 %
19 %
Obežný majetok
177 464 €
12 %
12 %
Finančné účty súčet
168 432 €
95 %
89 %
Bankové účty
168 078 €
95 %
88 %
Ceniny
355 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
8 760 €
5 %
6 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
8 760 €
5 %
6 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
8 617 €
5 %
0 %
Ostatné pohľadávky
144 €
0 %
1 %
Zásoby súčet
272 €
0 %
5 %
Materiál
272 €
0 %
4 %
Časové rozlíšenie súčet
378 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
378 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby