Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Škola v prírode, Piesočná 798, Moravský Svätý Ján

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
937 051 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
886 688 €
95 %
86 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
886 688 €
100 %
100 %
Stavby
855 393 €
96 %
87 %
Pozemky
20 590 €
2 %
10 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
10 706 €
1 %
2 %
Obežný majetok
50 018 €
5 %
13 %
Finančné účty súčet
29 400 €
59 %
94 %
Bankové účty
29 400 €
59 %
91 %
Zásoby súčet
14 547 €
29 %
2 %
Materiál
14 547 €
29 %
2 %
Pohľadávky spolu
6 072 €
12 %
3 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
6 072 €
12 %
3 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
5 020 €
10 %
0 %
Daň z pridanej hodnoty
555 €
1 %
0 %
Odberatelia
442 €
1 %
0 %
Iné pohľadávky
54 €
0 %
1 %
Časové rozlíšenie súčet
345 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
345 €
100 %
98 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby