Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Galéria Jána Koniarka v Trnave

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
1 258 541 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
1 223 099 €
97 %
93 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
1 223 099 €
100 %
100 %
Stavby
906 743 €
74 %
61 %
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
89 829 €
7 %
15 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
88 419 €
7 %
4 %
Pozemky
78 800 €
6 %
16 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
44 473 €
4 %
3 %
Dopravné prostriedky
14 835 €
1 %
0 %
Obežný majetok
34 702 €
3 %
7 %
Finančné účty súčet
34 362 €
99 %
84 %
Bankové účty
34 362 €
99 %
81 %
Pohľadávky spolu
340 €
1 %
12 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
340 €
1 %
11 %
Odberatelia
340 €
1 %
3 %
Časové rozlíšenie súčet
740 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
740 €
100 %
56 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby