Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
174 659 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
111 450 €
64 %
93 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
111 450 €
100 %
100 %
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
80 190 €
72 %
15 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
22 814 €
20 %
3 %
Pozemky
4 846 €
4 %
16 %
Umelecké diela a zbierky
3 600 €
3 %
0 %
Obežný majetok
63 029 €
36 %
7 %
Finančné účty súčet
57 668 €
91 %
84 %
Bankové účty
57 668 €
91 %
81 %
Pohľadávky spolu
5 361 €
9 %
12 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
5 361 €
9 %
11 %
Odberatelia
4 780 €
8 %
3 %
Pohľadávky voči zamestnancom
411 €
1 %
0 %
Ostatné pohľadávky
170 €
0 %
1 %
Časové rozlíšenie súčet
180 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
180 €
100 %
56 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby