Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná umelecká škola v Bojniciach

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
121 079 €
Neobežný majetok
47 593 €
Obežný majetok
73 360 €
Časové rozlíšenie súčet
126 €
Pasíva
121 079 €
Vlastné imanie
-49 €
Záväzky celkom
120 953 €
Časové rozlíšenie súčet
176 €
Výnosy
932 229 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
52 460 €
Výnosy z finančnej činnosti
879 769 €
Náklady
932 054 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
879 409 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
52 645 €
Zisk
175 €
Daň z príjmov
9 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
166 €
Príjmy60,3 tis. €
Nedaňové príjmy
100,0 %
Základná umelecká škola v Bojniciach
priemer odvetvia*
Výdavky886,2 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
65,1 %
Poistné a príspevok do poisťovní
22,5 %
Tovary a služby
11,5 %
Kapitálové výdavky
0,9 %
Bežné transfery
0,1 %
Základná umelecká škola v Bojniciach
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Sládkovičova 12
Obec:97201 Bojnice
Okres:Prievidza
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bojnice
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36126837
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.1.2002
SK NACE:85 520 Umelecké vzdelávanie
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby