Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Centrum voľného času JUNIOR v Bojniciach

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
67 778 €
Neobežný majetok
55 667 €
Obežný majetok
12 094 €
Časové rozlíšenie súčet
17 €
Pasíva
67 778 €
Vlastné imanie
-31 €
Záväzky celkom
67 761 €
Časové rozlíšenie súčet
49 €
Výnosy
139 487 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
13 349 €
Výnosy z finančnej činnosti
126 138 €
Náklady
139 379 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
125 703 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
13 676 €
Zisk
108 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
108 €
Príjmy13,3 tis. €
Nedaňové príjmy
100,0 %
Centrum voľného času JUNIOR v Bojniciach
priemer odvetvia*
Výdavky124,6 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
62,9 %
Poistné a príspevok do poisťovní
22,1 %
Tovary a služby
14,5 %
Bežné transfery
0,5 %
Centrum voľného času JUNIOR v Bojniciach
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Školská 9
Obec:97201 Bojnice
Okres:Prievidza
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bojnice
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36126896
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:5 - 9
Dátum vzniku:1.1.2002
SK NACE:85 590 Ostatné vzdelávanie i. n.
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby