Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 016 294 €
Neobežný majetok
948 440 €
Obežný majetok
63 599 €
Časové rozlíšenie súčet
4 255 €
Pasíva
1 016 294 €
Vlastné imanie
1 088 €
Záväzky celkom
1 014 602 €
Časové rozlíšenie súčet
604 €
Výnosy
841 170 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
57 787 €
Výnosy z finančnej činnosti
783 384 €
Náklady
838 455 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
784 010 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
54 446 €
Zisk
2 715 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
2 715 €
Príjmy85,4 tis. €
Nedaňové príjmy
81,7 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
15,8 %
Granty a transfery
2,5 %
Základná škola
priemer odvetvia*
Výdavky781,4 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
59,4 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,5 %
Tovary a služby
17,2 %
Bežné transfery
1,9 %
Kapitálové výdavky
1,1 %
Základná škola
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:J. A. Komenského 1290/1
Obec:95704 Bánovce nad Bebravou
Okres:Bánovce nad Bebravou
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bánovce nad Bebravou
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36128473
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.4.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby