Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
433 025 €
Neobežný majetok
323 523 €
Obežný majetok
101 935 €
Časové rozlíšenie súčet
7 567 €
Pasíva
433 025 €
Vlastné imanie
66 999 €
Záväzky celkom
232 763 €
Časové rozlíšenie súčet
133 263 €
Výnosy
458 441 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
141 677 €
Výnosy z finančnej činnosti
282 €
Náklady
466 608 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
460 540 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
6 068 €
Zisk
-8 168 €
Daň z príjmov
733 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-8 901 €
Príjmy486,4 tis. €
Granty a transfery
59,1 %
Nedaňové príjmy
31,8 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
9,1 %
MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA
priemer odvetvia*
Výdavky440,9 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
42,7 %
Tovary a služby
41,7 %
Poistné a príspevok do poisťovní
14,7 %
Kapitálové výdavky
0,6 %
Bežné transfery
0,3 %
MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Predmier 22
Obec:02354 Turzovka
Okres:Čadca
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Turzovka
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36139297
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:20 - 24
Dátum vzniku:1.1.1998
SK NACE:38 110 Zber iného ako nebezpečného odpadu
Odvetvie:Dodávka, čistenie a odvod vody a odpadov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby