Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
440 912 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
188 203 €
43 %
35 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
171 984 €
91 %
76 %
Príplatky
16 219 €
9 %
18 %
Tovary a služby
183 748 €
42 %
42 %
Služby
59 317 €
32 %
38 %
Materiál
58 240 €
32 %
17 %
Dopravné
50 765 €
28 %
18 %
Energie, voda a komunikácie
15 418 €
8 %
19 %
Cestovné náhrady
8 €
0 %
0 %
Rutinná a štandardná údržba
0 €
0 %
7 %
Nájomné za nájom
0 €
0 %
1 %
Poistné a príspevok do poisťovní
64 945 €
15 %
13 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
46 596 €
72 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
15 576 €
24 %
17 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
2 042 €
3 %
10 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
729 €
1 %
3 %
Kapitálové výdavky
2 809 €
1 %
9 %
Obstarávanie kapitálových aktív
2 809 €
100 %
77 %
Bežné transfery
1 207 €
0 %
0 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
1 207 €
100 %
100 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby