Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná umelecká škola, Štúrova 29, Lipany

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
250 539 €
Neobežný majetok
238 346 €
Obežný majetok
12 193 €
Pasíva
250 539 €
Vlastné imanie
-65 079 €
Záväzky celkom
315 618 €
Výnosy
902 063 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
80 187 €
Výnosy z finančnej činnosti
821 876 €
Náklady
913 553 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
832 014 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
81 538 €
Zisk
-11 489 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-11 489 €
Príjmy92,3 tis. €
Nedaňové príjmy
88,7 %
Granty a transfery
11,3 %
Základná umelecká škola, Štúrova 29, Lipany
priemer odvetvia*
Výdavky817,1 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
64,2 %
Poistné a príspevok do poisťovní
22,4 %
Tovary a služby
13,4 %
Základná umelecká škola, Štúrova 29, Lipany
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Štúrova 715/29
Obec:08271 Lipany
Okres:Sabinov
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Lipany
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36158135
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.1998
SK NACE:85 520 Umelecké vzdelávanie
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby