Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná umelecká škola, Štúrova 29, Lipany

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
949 931 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
649 469 €
68 %
63 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
539 542 €
83 %
84 %
Odmeny
68 858 €
11 %
4 %
Príplatky
41 069 €
6 %
11 %
Poistné a príspevok do poisťovní
216 674 €
23 %
22 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
152 807 €
71 %
69 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
42 788 €
20 %
18 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
21 080 €
10 %
11 %
Tovary a služby
83 788 €
9 %
14 %
Služby
46 846 €
56 %
38 %
Materiál
18 363 €
22 %
25 %
Energie, voda a komunikácie
15 700 €
19 %
23 %
Rutinná a štandardná údržba
1 961 €
2 %
11 %
Dopravné
825 €
1 %
1 %
Nájomné za nájom
92 €
0 %
3 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby