Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná umelecká škola, Štúrova 467/6, Kysucké Nové Mesto

Výsledok hospodárenia
Za organizáciu neevidujeme údaje o výsledku hospodárenia.
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 551 216 €
Neobežný majetok
1 482 683 €
Obežný majetok
68 533 €
Pasíva
1 551 216 €
Záväzky celkom
1 551 216 €
Výnosy
942 336 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
50 431 €
Výnosy z finančnej činnosti
891 905 €
Náklady
942 336 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
891 315 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
51 022 €
Príjmy50,4 tis. €
Nedaňové príjmy
100,0 %
Základná umelecká škola, Štúrova 467/6, Kysucké Nové Mesto
priemer odvetvia*
Výdavky862,5 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
67,2 %
Poistné a príspevok do poisťovní
24,8 %
Tovary a služby
7,6 %
Bežné transfery
0,4 %
Základná umelecká škola, Štúrova 467/6, Kysucké Nové Mesto
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Štúrova 467/6
Obec:02401 Kysucké Nové Mesto
Okres:Kysucké Nové Mesto
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Kysucké Nové Mesto
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37812491
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:30.6.2002
SK NACE:85 520 Umelecké vzdelávanie
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby