Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná umelecká škola, Štúrova 467/6, Kysucké Nové Mesto

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
887 174 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
614 743 €
69 %
63 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
535 176 €
87 %
84 %
Príplatky
78 367 €
13 %
11 %
Odmeny
1 200 €
0 %
4 %
Poistné a príspevok do poisťovní
214 054 €
24 %
22 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
139 813 €
65 %
69 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
45 799 €
21 %
18 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
15 464 €
7 %
11 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
12 978 €
6 %
2 %
Tovary a služby
56 905 €
6 %
14 %
Služby
27 764 €
49 %
38 %
Energie, voda a komunikácie
11 346 €
20 %
23 %
Materiál
11 144 €
20 %
25 %
Nájomné za nájom
3 876 €
7 %
3 %
Rutinná a štandardná údržba
2 756 €
5 %
11 %
Dopravné
19 €
0 %
1 %
Bežné transfery
1 471 €
0 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
1 471 €
100 %
100 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby