Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 534 768 €
Neobežný majetok
2 347 691 €
Obežný majetok
184 651 €
Časové rozlíšenie súčet
2 425 €
Pasíva
2 534 768 €
Vlastné imanie
-9 367 €
Záväzky celkom
2 539 499 €
Časové rozlíšenie súčet
4 635 €
Výnosy
2 458 037 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
262 458 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 195 579 €
Náklady
2 465 034 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 194 926 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
270 108 €
Zisk
-6 997 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-6 997 €
Príjmy262,5 tis. €
Nedaňové príjmy
100,0 %
Granty a transfery
0,0 %
Základná škola
priemer odvetvia*
Výdavky2,1 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
51,2 %
Tovary a služby
29,1 %
Poistné a príspevok do poisťovní
18,8 %
Bežné transfery
0,9 %
Kapitálové výdavky
0,0 %
Základná škola
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Námestie mládeže 587/17
Obec:96001 Zvolen
Okres:Zvolen
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Zvolen
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37831232
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.4.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby