Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola s materskou školou, Školská 1575, Hriňová

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
205 480 €
Neobežný majetok
86 962 €
Obežný majetok
118 518 €
Pasíva
205 480 €
Vlastné imanie
784 €
Záväzky celkom
127 181 €
Časové rozlíšenie súčet
77 515 €
Výnosy
1 697 551 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
131 700 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 565 851 €
Náklady
1 694 888 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 559 289 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
135 599 €
Zisk
2 663 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
2 663 €
Príjmy131,7 tis. €
Nedaňové príjmy
97,1 %
Granty a transfery
2,9 %
Základná škola s materskou školou, Školská 1575, Hriňová
priemer odvetvia*
Výdavky1,5 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
55,7 %
Tovary a služby
21,7 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,5 %
Bežné transfery
3,1 %
Základná škola s materskou školou, Školská 1575, Hriňová
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Školská 1575
Obec:96205 Hriňová
Okres:Detva
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Hriňová
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37831283
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.4.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby