Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná umelecká škola J. L. Bellu, Angyalova ulica 419/35, Kremnica

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
40 427 €
Neobežný majetok
38 322 €
Obežný majetok
1 605 €
Časové rozlíšenie súčet
500 €
Pasíva
40 427 €
Vlastné imanie
-38 484 €
Záväzky celkom
28 793 €
Časové rozlíšenie súčet
50 118 €
Výnosy
374 728 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
35 933 €
Výnosy z finančnej činnosti
338 795 €
Náklady
376 363 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
339 142 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
37 221 €
Zisk
-1 635 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-1 635 €
Príjmy39,4 tis. €
Nedaňové príjmy
91,1 %
Granty a transfery
8,9 %
Základná umelecká škola J. L. Bellu, Angyalova ulica 419/35, Kremnica
priemer odvetvia*
Výdavky331,1 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
58,9 %
Poistné a príspevok do poisťovní
21,2 %
Tovary a služby
18,8 %
Kapitálové výdavky
0,9 %
Bežné transfery
0,1 %
Základná umelecká škola J. L. Bellu, Angyalova ulica 419/35, Kremnica
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Angyalova ulica 419/35
Obec:96701 Kremnica
Okres:Žiar nad Hronom
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Kremnica
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37831381
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:20 - 24
Dátum vzniku:1.4.2002
SK NACE:85 520 Umelecké vzdelávanie
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby