Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná umelecká škola J. L. Bellu, Angyalova ulica 419/35, Kremnica

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
331 130 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
195 105 €
59 %
60 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
195 105 €
100 %
82 %
Poistné a príspevok do poisťovní
70 287 €
21 %
22 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
50 287 €
72 %
70 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
12 865 €
18 %
9 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
7 134 €
10 %
19 %
Tovary a služby
62 283 €
19 %
17 %
Služby
26 282 €
42 %
43 %
Rutinná a štandardná údržba
15 139 €
24 %
8 %
Energie, voda a komunikácie
11 275 €
18 %
21 %
Materiál
8 777 €
14 %
22 %
Dopravné
421 €
1 %
2 %
Cestovné náhrady
390 €
1 %
1 %
Nájomné za nájom
0 €
0 %
4 %
Kapitálové výdavky
3 090 €
1 %
1 %
Obstarávanie kapitálových aktív
3 090 €
100 %
100 %
Bežné transfery
365 €
0 %
0 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
365 €
100 %
100 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby