Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná umelecká škola Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
88 317 €
Neobežný majetok
57 599 €
Obežný majetok
29 999 €
Časové rozlíšenie súčet
718 €
Pasíva
88 317 €
Vlastné imanie
-17 354 €
Záväzky celkom
105 671 €
Výnosy
511 670 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
50 863 €
Výnosy z finančnej činnosti
460 807 €
Náklady
519 023 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
477 274 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
41 749 €
Zisk
-7 353 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-7 353 €
Príjmy41,8 tis. €
Nedaňové príjmy
99,5 %
Granty a transfery
0,5 %
Základná umelecká škola Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi
priemer odvetvia*
Výdavky451,9 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
65,0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
22,6 %
Tovary a služby
11,6 %
Bežné transfery
0,9 %
Základná umelecká škola Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Komenského 1136/36
Obec:92601 Sereď
Okres:Galanta
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Sereď
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37836757
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.1.2002
SK NACE:85 520 Umelecké vzdelávanie
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby