Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
42 049 428 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
38 515 176 €
92 %
93 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
38 377 227 €
100 %
100 %
Stavby
25 448 222 €
66 %
64 %
Pozemky
12 654 083 €
33 %
10 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
242 655 €
1 %
1 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
20 391 €
0 %
9 %
Drobný dlhodobý hmotný majetok
11 876 €
0 %
0 %
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
137 949 €
0 %
0 %
Softvér
137 949 €
0 %
0 %
Obežný majetok
3 534 251 €
8 %
7 %
Finančné účty súčet
1 795 849 €
51 %
35 %
Bankové účty
1 795 768 €
51 %
35 %
Ceniny
81 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
1 482 674 €
42 %
29 %
Materiál
1 482 674 €
42 %
29 %
Pohľadávky spolu
255 728 €
7 %
36 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
255 728 €
7 %
32 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
255 728 €
7 %
1 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby