Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola Robotnícka 25, Zlaté Moravce

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
697 273 €
Neobežný majetok
648 943 €
Obežný majetok
47 994 €
Časové rozlíšenie súčet
335 €
Pasíva
697 273 €
Vlastné imanie
-8 410 €
Záväzky celkom
705 348 €
Časové rozlíšenie súčet
335 €
Výnosy
633 030 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
33 889 €
Výnosy z finančnej činnosti
599 141 €
Náklady
632 682 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
607 022 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
25 660 €
Zisk
348 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
348 €
Príjmy26,8 tis. €
Nedaňové príjmy
90,4 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
5,7 %
Granty a transfery
3,9 %
Základná škola Robotnícka 25, Zlaté Moravce
priemer odvetvia*
Výdavky576,7 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
57,5 %
Tovary a služby
21,6 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,7 %
Bežné transfery
0,8 %
Kapitálové výdavky
0,4 %
Základná škola Robotnícka 25, Zlaté Moravce
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Robotnícka 25
Obec:95301 Zlaté Moravce
Okres:Zlaté Moravce
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Zlaté Moravce
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37865111
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.5.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby