Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola, Hviezdoslavova 1 v Lipanoch

Výsledok hospodárenia
Za organizáciu neevidujeme údaje o výsledku hospodárenia.
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 280 535 €
Neobežný majetok
1 220 041 €
Obežný majetok
60 010 €
Časové rozlíšenie súčet
483 €
Pasíva
1 280 535 €
Vlastné imanie
-0 €
Záväzky celkom
1 277 629 €
Časové rozlíšenie súčet
2 906 €
Výnosy
791 339 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
15 150 €
Výnosy z finančnej činnosti
776 189 €
Náklady
791 339 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
776 474 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
14 865 €
Príjmy36,7 tis. €
Granty a transfery
58,7 %
Nedaňové príjmy
41,3 %
Základná škola, Hviezdoslavova 1 v Lipanoch
priemer odvetvia*
Výdavky730,5 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
59,8 %
Poistné a príspevok do poisťovní
21,7 %
Tovary a služby
16,4 %
Bežné transfery
2,0 %
Základná škola, Hviezdoslavova 1 v Lipanoch
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Hviezdoslavova 1
Obec:08271 Lipany
Okres:Sabinov
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Lipany
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37876813
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.7.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby