Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola, Hviezdoslavova 1 v Lipanoch

Výsledok hospodárenia
Za organizáciu neevidujeme údaje o výsledku hospodárenia.
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 246 981 €
Neobežný majetok
1 173 121 €
Obežný majetok
72 977 €
Časové rozlíšenie súčet
882 €
Pasíva
1 246 981 €
Vlastné imanie
0 €
Záväzky celkom
1 243 676 €
Časové rozlíšenie súčet
3 305 €
Výnosy
798 013 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
8 857 €
Výnosy z finančnej činnosti
789 157 €
Náklady
798 013 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
788 070 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
9 943 €
Príjmy9,5 tis. €
Nedaňové príjmy
93,1 %
Granty a transfery
6,9 %
Základná škola, Hviezdoslavova 1 v Lipanoch
priemer odvetvia*
Výdavky742,6 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
64,4 %
Poistné a príspevok do poisťovní
21,6 %
Tovary a služby
13,7 %
Bežné transfery
0,4 %
Základná škola, Hviezdoslavova 1 v Lipanoch
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Hviezdoslavova 1
Obec:08271 Lipany
Okres:Sabinov
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Lipany
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37876813
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.7.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby