Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 435 101 €
Neobežný majetok
1 286 153 €
Obežný majetok
147 617 €
Časové rozlíšenie súčet
1 330 €
Pasíva
1 435 101 €
Vlastné imanie
-6 490 €
Záväzky celkom
1 309 264 €
Časové rozlíšenie súčet
132 327 €
Výnosy
2 245 299 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
156 658 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 088 642 €
Náklady
2 246 541 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 087 484 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
159 057 €
Zisk
-1 242 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-1 242 €
Príjmy156,7 tis. €
Nedaňové príjmy
100,0 %
Granty a transfery
0,0 %
Základná škola
priemer odvetvia*
Výdavky2,0 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
54,8 %
Tovary a služby
24,3 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,2 %
Bežné transfery
0,8 %
Základná škola
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Hrnčiarska 2119/1
Obec:96015 Zvolen
Okres:Zvolen
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Zvolen
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37888412
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.7.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby