Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola Klokočova 742 Hnúšťa

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
950 630 €
Neobežný majetok
861 942 €
Obežný majetok
88 688 €
Pasíva
950 630 €
Vlastné imanie
3 506 €
Záväzky celkom
936 196 €
Časové rozlíšenie súčet
10 927 €
Výnosy
1 040 395 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
44 722 €
Výnosy z finančnej činnosti
995 673 €
Náklady
1 040 032 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
993 705 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
46 327 €
Zisk
363 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
363 €
Príjmy94,3 tis. €
Granty a transfery
52,5 %
Nedaňové príjmy
47,1 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,4 %
Základná škola Klokočova 742 Hnúšťa
priemer odvetvia*
Výdavky879,8 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
58,2 %
Poistné a príspevok do poisťovní
21,3 %
Tovary a služby
19,2 %
Kapitálové výdavky
0,9 %
Bežné transfery
0,5 %
Základná škola Klokočova 742 Hnúšťa
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Klokočova 742
Obec:98101 Hnúšťa
Okres:Rimavská Sobota
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Hnúšťa
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37888650
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.7.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby