Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná umelecká škola

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
367 794 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
225 161 €
61 %
60 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
171 711 €
76 %
82 %
Príplatky
42 450 €
19 %
12 %
Odmeny
11 000 €
5 %
6 %
Poistné a príspevok do poisťovní
81 887 €
22 %
22 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
59 040 €
72 %
70 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
16 578 €
20 %
9 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
6 268 €
8 %
19 %
Tovary a služby
60 384 €
16 %
17 %
Služby
29 184 €
48 %
43 %
Materiál
21 023 €
35 %
22 %
Energie, voda a komunikácie
4 236 €
7 %
21 %
Rutinná a štandardná údržba
3 456 €
6 %
8 %
Cestovné náhrady
2 426 €
4 %
1 %
Nájomné za nájom
59 €
0 %
4 %
Bežné transfery
362 €
0 %
0 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
362 €
100 %
100 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby