Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola Kremnica, Dolná ulica 57/37

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
396 938 €
Neobežný majetok
384 824 €
Obežný majetok
12 049 €
Časové rozlíšenie súčet
65 €
Pasíva
396 938 €
Vlastné imanie
-30 238 €
Záväzky celkom
66 885 €
Časové rozlíšenie súčet
360 292 €
Výnosy
603 982 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
65 691 €
Výnosy z finančnej činnosti
538 291 €
Náklady
597 190 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
535 537 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
61 653 €
Zisk
6 791 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
6 791 €
Príjmy60,4 tis. €
Nedaňové príjmy
97,6 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
2,4 %
Materská škola Kremnica, Dolná ulica 57/37
priemer odvetvia*
Výdavky515,6 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
56,2 %
Tovary a služby
22,8 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,1 %
Bežné transfery
0,9 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,1 %
Materská škola Kremnica, Dolná ulica 57/37
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Dolná ulica 57/37
Obec:96701 Kremnica
Okres:Žiar nad Hronom
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Kremnica
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37892614
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.1.2003
SK NACE:85 100 Predškolská výchova
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby