Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola Kremnica, Dolná ulica 57/37

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
515 586 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
289 550 €
56 %
55 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
289 550 €
100 %
84 %
Tovary a služby
117 362 €
23 %
24 %
Materiál
55 554 €
47 %
46 %
Energie, voda a komunikácie
34 973 €
30 %
25 %
Služby
19 060 €
16 %
20 %
Rutinná a štandardná údržba
6 206 €
5 %
8 %
Dopravné
1 568 €
1 %
0 %
Cestovné náhrady
0 €
0 %
0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
103 638 €
20 %
20 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
72 923 €
70 %
70 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
19 909 €
19 %
9 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
10 805 €
10 %
18 %
Bežné transfery
4 634 €
1 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
4 634 €
100 %
97 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
402 €
0 %
0 %
Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie
402 €
100 %
100 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby