Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola Ľ. Fullu 1689/43 Zvolen

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
760 537 €
Neobežný majetok
758 507 €
Obežný majetok
1 751 €
Časové rozlíšenie súčet
280 €
Pasíva
760 537 €
Vlastné imanie
122 738 €
Záväzky celkom
250 320 €
Časové rozlíšenie súčet
387 479 €
Výnosy
560 560 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
52 977 €
Výnosy z finančnej činnosti
507 582 €
Náklady
566 580 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
512 206 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
54 374 €
Zisk
-6 021 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-6 021 €
Príjmy53,0 tis. €
Nedaňové príjmy
99,3 %
Granty a transfery
0,7 %
Materská škola Ľ. Fullu 1689/43 Zvolen
priemer odvetvia*
Výdavky491,9 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
56,0 %
Tovary a služby
24,0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,9 %
Bežné transfery
0,1 %
Materská škola Ľ. Fullu 1689/43 Zvolen
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Ľ.Fullu 1689/43
Obec:96001 Zvolen
Okres:Zvolen
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Zvolen
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37949667
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:20 - 24
Dátum vzniku:1.1.2004
SK NACE:85 100 Predškolská výchova
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby