Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Centrum voľného času, Medzilaborce, príspevková organizácia

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
4 816 €
Obežný majetok
4 767 €
Časové rozlíšenie súčet
49 €
Pasíva
4 816 €
Vlastné imanie
1 167 €
Záväzky celkom
3 649 €
Výnosy
79 106 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
3 899 €
Výnosy z finančnej činnosti
75 207 €
Náklady
78 565 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
78 376 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
189 €
Zisk
541 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
541 €
Príjmy83,0 tis. €
Granty a transfery
90,6 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
4,7 %
Nedaňové príjmy
4,7 %
Centrum voľného času, Medzilaborce, príspevková organizácia
priemer odvetvia*
Výdavky78,6 tis. €
Tovary a služby
51,4 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
31,9 %
Poistné a príspevok do poisťovní
16,2 %
Bežné transfery
0,4 %
Centrum voľného času, Medzilaborce, príspevková organizácia
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Ul. gen. Svobodu 675/23
Obec:06801 Medzilaborce
Okres:Medzilaborce
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Medzilaborce
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:42039304
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:2
Dátum vzniku:1.1.2007
SK NACE:85 590 Ostatné vzdelávanie i. n.
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby