Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Správa majetku Košického samosprávneho kraja

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
7 483 290 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
7 278 101 €
97 %
99 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
7 278 101 €
100 %
100 %
Stavby
5 582 671 €
77 %
11 %
Pozemky
1 584 279 €
22 %
9 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
75 521 €
1 %
0 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
28 680 €
0 %
77 %
Dopravné prostriedky
6 950 €
0 %
0 %
Obežný majetok
204 980 €
3 %
1 %
Pohľadávky spolu
160 031 €
78 %
33 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
160 031 €
78 %
33 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
156 695 €
76 %
10 %
Ostatné pohľadávky
3 278 €
2 %
1 %
Iné pohľadávky
58 €
0 %
0 %
Finančné účty súčet
44 823 €
22 %
60 %
Bankové účty
44 823 €
22 %
53 %
Zásoby súčet
127 €
0 %
6 %
Materiál
127 €
0 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
209 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
209 €
100 %
56 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby