Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Mestské stredisko kultúry a športu p.o.

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
604 626 €
Neobežný majetok
569 440 €
Obežný majetok
35 186 €
Pasíva
604 626 €
Vlastné imanie
-2 618 €
Záväzky celkom
607 244 €
Výnosy
600 278 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
161 458 €
Výnosy z finančnej činnosti
438 819 €
Náklady
583 392 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
582 430 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
962 €
Zisk
16 886 €
Daň z príjmov
25 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
16 860 €
Príjmy575,2 tis. €
Granty a transfery
72,2 %
Nedaňové príjmy
27,4 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,4 %
Mestské stredisko kultúry a športu p.o.
priemer odvetvia*
Výdavky574,7 tis. €
Tovary a služby
52,6 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
32,8 %
Poistné a príspevok do poisťovní
12,1 %
Kapitálové výdavky
1,3 %
Bežné transfery
1,2 %
Mestské stredisko kultúry a športu p.o.
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Námestie A. Hlinku 1
Obec:95301 Zlaté Moravce
Okres:Zlaté Moravce
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Zlaté Moravce
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:42208033
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:1.1.2012
SK NACE:90 040 Prevádzka kultúrnych zariadení
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby