Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
221 442 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
137 331 €
62 %
55 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
122 500 €
89 %
84 %
Príplatky
13 263 €
10 %
10 %
Odmeny
1 567 €
1 %
6 %
Poistné a príspevok do poisťovní
51 786 €
23 %
20 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
34 660 €
67 %
70 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
8 692 €
17 %
9 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
5 618 €
11 %
18 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
2 816 €
5 %
2 %
Tovary a služby
30 525 €
14 %
24 %
Služby
13 409 €
44 %
20 %
Materiál
8 821 €
29 %
46 %
Energie, voda a komunikácie
7 573 €
25 %
25 %
Nájomné za nájom
626 €
2 %
0 %
Rutinná a štandardná údržba
71 €
0 %
8 %
Cestovné náhrady
24 €
0 %
0 %
Dopravné
0 €
0 %
0 %
Bežné transfery
1 800 €
1 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
1 800 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby