Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
13 082 €
Obežný majetok
13 082 €
Pasíva
13 082 €
Vlastné imanie
-1 383 €
Záväzky celkom
13 082 €
Časové rozlíšenie súčet
1 383 €
Výnosy
201 400 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
10 199 €
Výnosy z finančnej činnosti
191 201 €
Náklady
201 817 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
182 806 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
19 011 €
Zisk
-417 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-417 €
Príjmy18,7 tis. €
Nedaňové príjmy
54,5 %
Granty a transfery
45,5 %
Materská škola
priemer odvetvia*
Výdavky181,8 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
57,8 %
Tovary a služby
21,4 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,8 %
Bežné transfery
0,1 %
Materská škola
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Jána Cikkera 651/2
Obec:96231 Sliač
Okres:Zvolen
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Sliač
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:42392390
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:5 - 9
Dátum vzniku:1.1.2015
SK NACE:85 100 Predškolská výchova
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby