Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Mestská investičná spoločnosť Hnúšťa s.r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
218 994 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
193 775 €
88 %
89 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
193 775 €
100 %
99 %
Stavby
179 276 €
93 %
66 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
11 250 €
6 %
18 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 249 €
2 %
4 %
Obežný majetok
19 034 €
9 %
11 %
Pohľadávky spolu
11 360 €
60 %
36 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
11 360 €
60 %
35 %
Pohľadávky z obchodného styku
11 360 €
60 %
19 %
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
11 360 €
60 %
19 %
Finančné účty súčet
7 674 €
40 %
61 %
Bankové účty
7 021 €
37 %
60 %
Peniaze
653 €
3 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
6 185 €
3 %
0 %
Príjmy budúcich období krátkodobé
6 127 €
99 %
71 %
Náklady budúcich období krátkodobé
58 €
1 %
24 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby