Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola Poľná 2, Veľký Krtíš

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 773 800 €
Neobežný majetok
1 696 941 €
Obežný majetok
71 865 €
Časové rozlíšenie súčet
4 995 €
Pasíva
1 773 800 €
Vlastné imanie
-6 961 €
Záväzky celkom
1 780 707 €
Časové rozlíšenie súčet
54 €
Výnosy
1 054 456 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
119 576 €
Výnosy z finančnej činnosti
934 880 €
Náklady
1 058 567 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
938 920 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
119 647 €
Zisk
-4 111 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-4 111 €
Príjmy130,1 tis. €
Nedaňové príjmy
89,8 %
Granty a transfery
8,9 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
1,3 %
Materská škola Poľná 2, Veľký Krtíš
priemer odvetvia*
Výdavky897,7 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
51,4 %
Tovary a služby
28,7 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,1 %
Bežné transfery
0,7 %
Materská škola Poľná 2, Veľký Krtíš
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Poľná 2
Obec:99001 Veľký Krtíš
Okres:Veľký Krtíš
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Veľký Krtíš
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:45029296
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.8.2009
SK NACE:85 100 Predškolská výchova
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby