Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola Poľná 2, Veľký Krtíš

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
897 722 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
461 744 €
51 %
55 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
402 966 €
87 %
84 %
Príplatky
43 329 €
9 %
10 %
Odmeny
15 450 €
3 %
6 %
Tovary a služby
257 929 €
29 %
24 %
Materiál
104 790 €
41 %
46 %
Energie, voda a komunikácie
88 445 €
34 %
25 %
Služby
47 392 €
18 %
20 %
Rutinná a štandardná údržba
16 365 €
6 %
8 %
Dopravné
851 €
0 %
0 %
Cestovné náhrady
87 €
0 %
0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
171 363 €
19 %
20 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
120 519 €
70 %
70 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
32 264 €
19 %
9 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
15 161 €
9 %
18 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
3 420 €
2 %
2 %
Bežné transfery
6 685 €
1 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
6 685 €
100 %
97 %
Kapitálové výdavky
0 €
0 %
1 %
Obstarávanie kapitálových aktív
0 €
0 %
100 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby