Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Tvrdošín

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
12 358 178 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Daňové príjmy
4 692 220 €
38 %
50 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
4 276 988 €
91 %
77 %
Dane z majetku
232 294 €
5 %
14 %
Dane za tovary a služby
182 669 €
4 %
9 %
Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
269 €
0 %
0 %
Granty a transfery
4 329 978 €
35 %
29 %
Tuzemské bežné granty a transfery
4 303 528 €
99 %
99 %
Tuzemské kapitálové granty a transfery
21 953 €
1 %
1 %
Zahraničné granty
4 497 €
0 %
0 %
Nedaňové príjmy
1 857 765 €
15 %
12 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
1 390 294 €
75 %
53 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
412 839 €
22 %
27 %
Iné nedaňové príjmy
47 413 €
3 %
11 %
Kapitálové príjmy
7 153 €
0 %
9 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
65 €
0 %
0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
1 478 215 €
12 %
6 %
Z ostatných finančných operácií
1 478 177 €
100 %
99 %
Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)
38 €
0 %
1 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby