Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Veľké Kapušany

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
7 731 018 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Daňové príjmy
4 020 451 €
52 %
50 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
3 412 278 €
85 %
77 %
Dane z majetku
438 521 €
11 %
14 %
Dane za tovary a služby
169 651 €
4 %
9 %
Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
0 €
0 %
0 %
Granty a transfery
2 827 269 €
37 %
29 %
Tuzemské bežné granty a transfery
2 777 707 €
98 %
99 %
Tuzemské kapitálové granty a transfery
46 500 €
2 %
1 %
Zahraničné granty
3 063 €
0 %
0 %
Nedaňové príjmy
758 650 €
10 %
12 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
403 488 €
53 %
53 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
186 846 €
25 %
27 %
Iné nedaňové príjmy
155 910 €
21 %
11 %
Kapitálové príjmy
12 407 €
2 %
9 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
0 €
0 %
0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
124 647 €
2 %
6 %
Z ostatných finančných operácií
124 647 €
100 %
99 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
0 €
0 %
3 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
0 €
0 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby