Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
4 190 429 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
3 768 476 €
90 %
84 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
3 768 476 €
100 %
99 %
Stavby
3 495 028 €
93 %
75 %
Pozemky
170 456 €
5 %
10 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
84 487 €
2 %
7 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
9 984 €
0 %
5 %
Dopravné prostriedky
8 521 €
0 %
1 %
Obežný majetok
418 841 €
10 %
16 %
Finančné účty súčet
250 770 €
60 %
46 %
Bankové účty
250 405 €
60 %
45 %
Ceniny
365 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
90 878 €
22 %
13 %
Materiál
90 778 €
22 %
11 %
Zvieratá
100 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
77 193 €
18 %
41 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
77 193 €
18 %
41 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
72 205 €
17 %
11 %
Poskytnuté prevádzkové preddavky
3 645 €
1 %
0 %
Pohľadávky voči zamestnancom
671 €
0 %
0 %
Ostatné pohľadávky
671 €
0 %
13 %
Časové rozlíšenie súčet
3 112 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
1 856 €
60 %
66 %
Príjmy budúcich období
1 256 €
40 %
33 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby