Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petöfiho 2, Komárno

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
1 620 810 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
1 346 697 €
83 %
87 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
1 346 697 €
100 %
100 %
Stavby
1 170 074 €
87 %
70 %
Pozemky
129 868 €
10 %
18 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
46 204 €
3 %
4 %
Dopravné prostriedky
551 €
0 %
1 %
Obežný majetok
271 779 €
17 %
13 %
Finančné účty súčet
261 747 €
96 %
91 %
Bankové účty
261 747 €
96 %
90 %
Pohľadávky spolu
9 451 €
3 %
5 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
9 451 €
3 %
5 %
Ostatné pohľadávky
8 939 €
3 %
1 %
Iné pohľadávky
512 €
0 %
1 %
Zásoby súčet
581 €
0 %
4 %
Materiál
581 €
0 %
4 %
Časové rozlíšenie súčet
2 334 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
2 192 €
94 %
97 %
Príjmy budúcich období
142 €
6 %
3 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby